Daish˘ koshirae de style Handachi aux armoiries de (Ikeda) Matsudaira Inaba no kami Naritoshi, daimy˘ de Tottori en Inaba de 1807 Ó 1830