Casque :

Kawari kabuto

En forme de hache signé :
" Makiwari gata Muneyoshi no shite kore wo tsukurashimu - Kno Seitsu"

Muneyoshi a fait cette forme de hache sur ordre - Kno Seitsu.

17-18ème siècle